0899 909 880

Lưu ý khách hàng sử dụng dịch vụ SMS về phí duy trì hàng tháng

                                                        

Từ: bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) của Fibo

Gửi đến các khách hàng đang sử dụng dịch vụ SMS của Fibo.

Bộ phận CSKH xin lưu ý những khách hàng về phí duy trì hàng tháng như sau:

• Các dịch vụ SMS Brandname, SMS Longcode, SMS Gateway… sẽ được gia hạn sau ngày 20 hàng tháng.

• Trong trường hợp khách hàng muốn hủy dịch vụ/ tạm ngưng SMS phải thông báo trước ngày 20 hàng tháng.

*Nếu hết ngày 21 mà khách hàng không thông báo hủy dịch vụ thì Fibo sẽ mặc định khách hàng vẫn tiếp tục gia hạn dịch vụ. Như vậy khách hàng sẽ bị tính phí duy trì cho tháng tiếp theo.

Vậy, Fibo thông báo đến các khách hàng được biết và lưu ý.

Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *